Komunikacja

Trochę o tym, czym jest komunikacja

Komunikacja jest to przekaz pewnej informacji i zdolność do rozumienia tego przekazu. Często komunikacja jest utożsamiana ze sposobem przekazywania informacji oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Komunikacja odbywa się za pomocą umownych znaków, takich jak: słowa, gesty, dźwięki, liczby, litery, symbole.

Schemat komunikacji

Nadawca- człowiek wysyłający komunikat podczas komunikacji

Komunikat- aktualna, fizyczna postać przekazywanej informacji podczas komunikacji. Przybiera różne postaci: treść pisma, obraz, odpowiedni układ rąk

Odbiorca- elementem w modelu komunikacji interpersonalnej, do którego komunikat jest kierowany.

Zjawisko porozumiewania się jest jednak bardziej złożone i dynamiczne niż to wynika ze schematu. Między poszczególnymi elementami komunikacji zachodzą określone relacje, a ich współdziałanie doprowadza do tego, że rozmowa jest aktywnym spotkaniem się ludzi.

Czynniki wpływające na efekt komunikacji

To, czy komunikacja zakończy się mniejszym, czy też większym powodzeniem, zależy w dużej mierze od umiejętności nadawcy i odbiorcy, dotyczących następujących czterech obszarów:

  • mówienie (przemawianie)
  • pisanie
  • słuchanie
  • czytanie

Innymi czynnikami decydującymi o skuteczności procesu komunikowania się są:

  • zdolności do przekazu komunikatów
  • posiadana wiedza
  • uwarunkowanie społeczno- kulturowe w danej zbiorowości

https://www.high5.pl/