Rozwój przywództwa dla sukcesu organizacji

Rozwój przywództwa obejmuje szeroki zakres praktyk uznanych za kluczowe dla maksymalizacji kapitału ludzkiego oraz możliwości rozwoju organizacji. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że na rozwój przywództwa organizacje wydają 40 miliardów dolarów. Aby te inwestycje były opłacalne i zapewniały jak najlepszy zysk, programy dotyczące tego tematu muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem bieżących badań

Działania rozpoczynające rozwój przywództwa obejmują formalne projekty i politykę ustanowioną przez organizację, aby poprawić jakość osiągnięć przywódców. Inicjatywy, to przykładowo: ustrukturyzowane programy szkoleniowe, ukierunkowane na rozwój zdolności przywódczych, lub empiryczną naukę.

Wdrażając program rozwoju przywództwa, należy najpierw utworzyć model kompetencji przywódczych, lub model znaczącej wiedzy, umiejętności, zdolności itp, istotnych dla konkretnej organizacji. Umiejętności przywódcze muszą mieć charakter wieloaspektowy i obejmować umiejętności interpersonalne, poznawcze, biznesowe i strategiczne. Cechy te znajdują się na różnych poziomach hierarchii                                     .

Programy rozwoju przywództwa powinny uwzględniać powstawanie, utrzymanie i transformację tożsamości przywódcy w całym procesie rozwoju. Tożsamość lidera odnosi się do tego, jak dana osoba postrzega siebie, jako owego lidera, dodatkowo teoria przywództwa głosi, iż rozwój i kształtowanie różnych tożsamości następuje z biegiem czasu. Dzięki nauce i doświadczeniu liderzy mogą przejść od silnej indywidualnej tożsamości (cele kierowane przez siebie) do preferowanej kolektywnej tożsamości (ustalanie celów na poziomie grupy organizacji).

Dynamiczne miejsce pracy wymaga aktywowania różnych tożsamości podczas komunikacji z różnymi osobami lub grupami. Silna strategia rozwoju powinna uwzględniać perspektywy lidera, jako jednostki, członka relacji dwuczłonowych z podwładnymi oraz organizacji zbiorowej, aby zrozumieć, w jaki sposób różne tożsamości  wpływają na stan psychiczny i zachowania przywódcy. Osoba na stanowisku kierowniczym, będzie szukać możliwości rozwoju i praktykowania umiejętności przywódczych.

Oprócz spełnienia wymagań organizacyjnych wobec silnych liderów, sugeruje się przyjęcie perspektywy zarówno lidera, jak i stronników jest równie ważne dla skutecznego rozwoju przywództwa. Program rozwoju będzie nieskuteczny (niezależnie od jakości i długości) , jeśli lider nie może lub nie ma motywacji do rozwoju. Aby temu zapobiec stosuje się couching i przygotowanie liderów do rozwoju. Istotne jest również rozważenie oczekiwań pracowników, reakcji lidera w całym procesie rozwoju oraz jakie wysiłki można podjąć w celu rozwinięcia silnego podążania za przywództwem. Zaobserwowane oczekiwania i reakcje są nie tylko wskaźnikami sukcesu, lub porażki ale również mogą wpływać na przyszły rozwój lidera. Wynika z tego, że przywództwo nie dotyczy tylko lidera, ale jest dzielone i rozpowszechniane w wyniku interakcji między liderem, a innymi.

Niezależnie od zastosowanej metody badania pokazują, że skuteczny rozwój przywództwa wymaga świadomej praktyki. Aby stać się ekspertami, liderzy mogą ćwiczyć zarządzanie konfliktami, pracę zespołową i umiejętności komunikacyjne. Inne zachowania, które przywódcy muszą zaangażować, to zminimalizowanie dwuznaczności dla siebie i podwładnych poprzez wyjaśnienie podziału ról i oczekiwań, wyraźnie organizowanie grup pracowniczych, komunikowanie się z członami wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także inspirowanie, motywowanie i wzmacnianie podwładnych, poprzez budowanie silnych relacji. Te wszystkie zachowania, powinny być praktykowane przez każdego przyszłego przywódcę.

PODSUMOWANIE:

Przywódcze dystrybucji pozwalają przedsiębiorcom na:

  • Identyfikację wysokiego potencjału pracowników, którzy mogą mieć zdolności przywódcze
  • Rozwijanie liderów poprzez organizowanie szkoleń i uczenia się przez doświadczenie

Ustrukturyzowane programy szkoleniowe mają na celu poprawę umiejętności potencjalnego lidera i wykorzystanie inicjatyw, które można podzielić na cztery kategorie:

  • Rozwój indywidulanych umiejętności
  • Uspołecznienie wizji organizacyjnej i wartości
  • Wspieranie zmian na dużą skalę poprzez strategiczne inicjatywy przywódcze
  • Stosowanie inicjatyw uczenia się działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów organizacyjnych

0